Pisanie prac dyplomowych

Praca dyplomowa, praca licencjacka, praca magisterska: pisanie, wsparcie, doradztwo. Tylko unikatowe prace. Regularne i pilne wykonanie.

Tłumaczenie i korekta

Tłumaczenie prac dyplomowych na język polski. Korekta prac dyplomowych napisanych po polsku pod kątem błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych.

Przepisywanie prac dyplomowych

Jeśli praca napisana przez ciebie po polsku nie przejdzie plagiatu – przepiszemy, sparafrazujemy, aby zwiększyć jej unikalność.


До вашої уваги:

✽ Складання плану дипломної (магістерської, ліцензіатської) роботи для польського навчального закладу

✽ Звичайне або термінове виконання унікальної дипломної (магістерської, ліцензіатської) роботи польською мовою

✽ Коректура помилок у працях, виконаних польською мовою вами самостійно

✽ Переклад виконаних вами дипломних, магістерських, бакалаврських та інших робіт польською мовою

✽ Підвищення унікальності (рерайт, перефразування) ваших текстів, виконаних польською мовою

✽ Виконання в обумовлений із замовником термін

✽ Безкоштовні доробки*, супровід, консультування

✽ Також виконуємо дипломні, бакалаврські, магістерські та інші роботи українською, словацькою мовами для вузів України, Словаччини


Вартість послуг

 

Структура та оформлення дипломної роботи. Захист диплому

Дипломна робота складається з пояснювальної записки і демонстраційного матеріалу.
До пояснювальної записки входять: титульний лист, завдання на дипломну роботу, зміст, реферат, вступ, основна частина, висновки, бібліографічний список, додатки.
У змісті наводять перелік розділів і підрозділів пояснювальної записки. Реферат містить скорочений виклад сутності дипломного проекту. У ньому відображені цілі, завдання, методика проведення і конкретні результати роботи, висновки і рекомендації, очікуваний соціально-економічний ефект, виділено ключові слова.
У вступі дипломної роботи розкривають актуальність теми, формулюють мету і завдання, що їх вирішують і які є предметом захисту.
Структуру і зміст основної частини визначає студент разом з керівником на підставі методичних вказівок для конкретних спеціальностей. Орієнтовний зміст основної частини - це огляд стану питання; порівняльне оцінення наявних і пропонованих методів розв'язання завдань; розв'язання завдання; аналіз результатів розв'язання; вибір оптимального варіанта.
У висновках формують загальні підсумки, оцінюють ступінь повноти рішення поставлених задач і умови реалізації заходів і рекомендацій, визначають, зокрема, питання, що потребують додаткового опрацьовування при їхній реалізації.
У додатках подають допоміжні або порівняльні матеріали, використані при виконанні дипломного проекту, але не включені в його основну частину: масиви початкових даних, таблиці, інструкції, програми для ЕОМ, таблиці, велики рисунки, результати опитувань тощо.
У бібліографічний список включають ті джерела, які були використані при виконанні дипломного проекту. Список складають відповідно до встановлених правил бібліографічного опису.
Об'єм та структура дипломної роботи в кожному конкретному випадку залежать від вимог вашого ВНЗ до дипломних, магістерських, бакалаврських робіт. Зазвичай обсяг буває в межах 80-100 стор.
Текст пояснювальної записки слід друкувати на стандартних аркушах паперу, залишаючи поля: зліва - 30 мм для підшивання, праворуч 10-15 мм., зверху і знизу 20-25 мм.
Захист дипломних робіт відбувається перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК).
Дати захистів затверджують на засіданні кафедри. У кожен призначений день Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) приймає до захисту, як правило, не більше 10 робіт. Запис студентів за датами захисту проводить секретар ДЕК протягом одного місяця до початку захисту. Змінити дату захисту можна лише шляхом обміну між студентами, і цей порядок регулюється секретарем ДЕК. Неявка студента на оголошений захист диплому з неповажних причин прирівнюється до незадовільної оцінки.
При захисті дипломних робіт у державну комісію подають:
- дипломну роботу, витяг з протоколу засідання профільної кафедри про допуск до захисту;
- письмовий відгук наукового керівника з характеристикою діяльності дипломника під час роботи над проектом;
- письмову рецензію на дипломний проект;
- зведену відомість про виконання студентом навчального плану і про отримані ним оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик, державних екзаменів;
- у ДЕК можна подавати й інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаного проекту: надруковані статті за темою роботи, документи, що засвідчують практичне застосування роботи тощо.
Дипломні роботи подають науковому керівникові у визначені ним терміни. Дипломні роботи до захисту перед Державною екзаменаційною комісією проходять наступні етапи:
1) перевірка науковим керівником відповідності оформлення (остаточно віддрукованого, не зшитого) проекту встановленим вимогам;
2) здача роботи на кафедру:
а) зшитий примірник дипломної роботи з підшитими завданнями, підписом студента, наукового керівника та консультанта;
б) CD з комп'ютерним варіантом проекту у форматі Word;
в) відгук наукового керівника;
г) зовнішня рецензія.
д) попередній захист дипломного проекту на засіданні кафедри.
Дипломна робота має бути переплетена в щільну обкладинку разом з титульним листом і бланком завдання на дипломну роботу.
Завершену дипломну роботу підписують студент, консультанти і керівник. Підготовлені матеріали (пояснювальна записка і письмовий відгук керівника) подаються студентом завідувачу кафедри, котрий після ознайомлення з проектом і відгуком керівника вирішує питання про допуск диплому до захисту, що фіксує на титульному листі "Допущений до захисту" і розписується. Без необхідних підписів рішення питання про допуск студента до захисту приймає Державна екзаменаційна комісія.
Отримавши повністю оформлений дипломний проект, завідувач кафедри обирає рецензента з урахуванням рекомендації керівника. Рецензентами призначають провідних фахівців виробництва або з професорсько-викладацького складу споріднених кафедр факультету, або інших факультетів і інститутів. Призначення рецензента зі складу кафедри, під керівництвом якої виконано диплом, або з числа консультантів за дипломом не дозволено.
Рецензент готує розгорнений письмовий відгук, який містить короткий критичний розбір основного змісту проекту й отриманих дипломником результатів, а також критичну оцінку ухвалених студентом рішень. Рецензія закінчується загальною оцінкою роботи і рекомендацією про можливість присвоєння дипломникові кваліфікації за обраним фахом.
Студенти, роботи яких були позитивно оцінені на попередньому захисті, допускаються до складання державних іспитів та захисту дипломної роботи перед Державною екзаменаційною комісією.
До захисту дипломної роботи допускають студентів, які повністю виконали навчальний план, склали всі заліки та екзамени і одержали позитивний відгук наукового керівника та зовнішнього рецензента.
Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Студент готує виступ на 10-12 хвилин з використанням необхідного ілюстративного матеріалу чи презентації Повер Поїнт. Під час доповіді за матеріалами дипломної роботи студенти використовують таблиці, діаграми, графіки, формули. У своєму виступі студент повинен коротко і змістовно викласти:
- чітко поставлену проблему дипломної роботи;
- обґрунтувати її актуальність;
- розкрити ступінь її наукової розробленості на момент дослідження;
- визначити мету та основні завдання дослідження, а також засоби їхньої реалізації;
- коротко викласти структуру диплому та його основні ідеї і досягнення, проаналізувати й обґрунтувати висновки, узагальнення, особливо відзначити конкретні пропозиції, рекомендації практичного і теоретичного характеру.
Члени ДЕК та інші учасники засідання задають запитання за змістом проекту з метою з'ясування ступеня самостійності студента в розробленні дипломної роботи й уміння орієнтуватися в питаннях спеціальності, за якою він закінчує навчальний заклад. Питання задають усно і вносять до протоколу засідання.
Після цього секретар ДЕК зачитує письмові відгуки керівника і рецензента, а дипломнику надається слово для відповіді на зауваження рецензента. З дозволу голови ДЕК можуть виступати всі бажаючі.
Відразу ж після публічного захисту дипломних робіт призначають закрите засідання ДЕК, на якому обговорюють результати захисту, і простою більшістю ухвалюється рішення про оцінку кожної роботи.
При остаточному оцінюванні роботи враховують актуальність теми, якість виконання роботи, правильність і чіткість відповідей студента на поставлені запитання, успішність студента за час навчання в інституті і висновок керівника і рецензента.
Протоколи ДЕК підписують голова та її члени, а оцінки дипломів і рекомендації оголошує голова ДЕК на відкритому засіданні в день захисту диплому.
Рішення про присвоєння кваліфікації за фахом та видачу диплома з приймає ДЕК.
Секретар ДЕК після захисту дипломних проектів здає їх до бібліотеки (архіву), де їх реєструють і зберігають у фонді протягом п'яти років. Крім того, ДЕК може рекомендувати нові результати, отримані в роботі, до публікації і впровадження у виробництво, а також рекомендувати випускника для дальшого навчання в аспірантурі. Рекомендації ДЕК вносять до протоколу засідання. У голосуванні беруть участь тільки члени ДЕК. При рівності голосів голос голови є вирішальним.


Вартість наших послуг

 

Вчена сова
Сова-фахівець
Дипломована сова