Pisanie prac dyplomowych

Praca dyplomowa, praca licencjacka, praca magisterska: pisanie, wsparcie, doradztwo. Tylko unikatowe prace. Regularne i pilne wykonanie.

Tłumaczenie i korekta

Tłumaczenie prac dyplomowych na język polski. Korekta prac dyplomowych napisanych po polsku pod kątem błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych.

Przepisywanie prac dyplomowych

Jeśli praca napisana przez ciebie po polsku nie przejdzie plagiatu – przepiszemy, sparafrazujemy, aby zwiększyć jej unikalność.


До вашої уваги:

✽ Складання плану дипломної (магістерської, ліцензіатської) роботи для польського навчального закладу

✽ Звичайне або термінове виконання унікальної дипломної (магістерської, ліцензіатської) роботи польською мовою

✽ Коректура помилок у працях, виконаних польською мовою вами самостійно

✽ Переклад виконаних вами дипломних, магістерських, бакалаврських та інших робіт польською мовою

✽ Підвищення унікальності (рерайт, перефразування) ваших текстів, виконаних польською мовою

✽ Виконання в обумовлений із замовником термін

✽ Безкоштовні доробки*, супровід, консультування

✽ Також виконуємо дипломні, бакалаврські, магістерські та інші роботи українською, словацькою мовами для вузів України, Словаччини


Вартість послуг

 

Як побудований процес отримання диплому в університетах Польщі і Словаччини

Метою підготовки дипломної роботи в університетах Польщі і Словаччини є перевірка досягнення студентами обраних результатів навчання, визначених навчальною програмою.
Науковим керівником дипломної роботи може бути науково-педагогічний працівник університету, який має вчене звання та науковий ступінь. У разі підготовки дипломної роботи у співпраці з підприємством допускається призначення керівника дипломної роботи, який представляє підприємство.
Декан на прохання студента призначає наукового керівника дипломної роботи. В обґрунтованих випадках декан може змінити наукового керівника.
Тематика семінарських занять, які проводить обраний викладач, повинна відповідати його науковим інтересам. Орієнтовна тематика семінарських занять та опис наукових інтересів окремих викладачів міститься в картці викладача, яка подається ним у навчальний відділ, а потім стає доступною студентам до закінчення терміну запису на семінарські заняття.
Завдання промоутера полягає в тому, щоб:

 • надати дипломнику можливості консультуватися під час семінарських занять у кількості годин, визначеній навчальним планом;
 • скеровувати спосіб мислення випускника та допомагати у всіх ключових моментах, коли потрібно приймати рішення, формулювати тези, планувати дослідження чи узагальнювати результати;
 • здійснювати перегляд ходу виконання дипломної роботи;
 • запобігати порушенням прав інтелектуальної власності при її підготовці;
 • рекомендувати необхідну літературу;
 • виставляти оцінки після кожного семестру, в якому проводяться дипломні семінари, та підсумкову оцінку;
 • контролювати підготовку дипломної роботи;
 • скласти рецензію на дипломну роботу.

Теми дипломних робіт обираються протягом першого семестру дипломного семінару. Тема дипломної роботи також може бути запропонована студентом, якщо вона базується на його безпосередніх інтересах, однак, тема повинна бути тісно пов'язана зі сферою навчання студента. Теми дипломних робіт затверджуються завідувачем кафедри, за якою закріплений курс навчання.
Після визначення теми дипломної роботи студент зобов'язаний заповнити та подати до деканату так звану "картку теми дипломної роботи", яка одночасно є підтвердженням прийняття теми дипломної роботи науковим керівником.
План дипломної роботи подається студентом до деканату як частина заліку за перший семестр дипломного семінару.
Будь-яка зміна теми дослідження вимагає схвалення наукового керівника і підтверджується поданням нового аркуша теми з обґрунтуванням змін.
Керівництво дипломною роботою здійснюється через регулярні консультації, до яких зобов'язані як студент, так і науковий керівник.
Метою дипломного семінару є контроль за ходом виконання та допомога в підготовці дипломної роботи. В рамках проведеного семінару студент повинен отримати знання про: принципи написання дипломної роботи, документування результатів дослідження, посилання на літературу та інші джерела, способи представлення результатів своєї роботи та винесення їх на публічне обговорення.
Отримання заліку на дипломному чи магістерському семінарі рівнозначне тому, що науковий керівник приймає дипломну роботу і допускає її до захисту.
Всі дипломні роботи підлягають обов'язковій перевірці за допомогою антиплагіату.
Студент зобов'язаний подати дипломну роботу до деканату в термін, встановлений графіком навчального року. При цьому студент зобов'язаний подати дипломну роботу за два тижні до запланованої дати дипломного іспиту.
Дипломна робота, прийнята науковим керівником, повинна бути подана до деканату за наступною формою:

 • один роздрукований з обох боків примірник у твердій палітурці; перша сторінка – заява студента про те, що подана робота написана самостійно;
 • два переплетених примірники, надруковані з обох боків;
 • також подається електронна форма тексту твору, збережена на компакт-диску з описом;
 • до цього може додаватися додатковий пакет документів, що вимагає навчальний заклад.

Дипломна робота оцінюється науковим керівником та рецензентом. Рецензії на дисертації повинні бути ретельно підготовленими. Вони повинні містити оцінку:

 • відповідності змісту твору назві;
 • якості оформлення роботи, завершеності дослідження, змістовного наповнення роботи, включаючи внесок автора у зміст роботи;
 • внеску автора роботи з точки зору нового погляду на тему роботи;
 • коректності використання джерел;
 • можливості використання твору, наприклад, у вигляді публікації або в іншій оприлюдненій формі.

Рецензія на дипломну роботу має бути подана рецензентом і керівником до деканату не пізніше ніж за сім днів до запланованої дати захисту дипломної роботи.
Оцінка, виставлена студенту за дипломну роботу, є середнім арифметичним оцінок, виставлених науковим керівником та рецензентом за правилом де: 4,75 і вище – дуже добре; 4,25-4,5 – добре +; 3,75-4,0 – добре; 3,25-3,5 – задовільно +; 3,0 – задовільно.
Студент має право ознайомитися з рецензією на свою дипломну роботу протягом 7 днів до захисту.
Необхідно отримати дві позитивні рецензії на дипломну роботу: одну від наукового керівника і одну від рецензента.
У разі негативної оцінки одного з рецензентів, декан консультується з другим рецензентом. Якщо оцінка другого рецензента є негативною, декан, за заявою студента, направляє студента на повторний останній семестр навчання.
Допуск до дипломного іспиту вимагає від студента:

 • успішно скласти всі іспити, передбачені програмою навчання, та отримати залік з модулів, що ведуть до заліку;
 • своєчасно подати дипломну роботу та інші необхідні документи;
 • сплатити фінансові зобов'язання перед університетом.

За бажанням студента або наукового керівника іспит може бути відкритим. Таку заяву слід подати під час подання дипломної роботи. Рішення про проведення відкритого дипломного іспиту приймає декан.
Дипломний іспит проводиться перед екзаменаційною комісією, яка складається з голови, наукового керівника та рецензента. Головою комісії може бути декан або інші особи, призначені деканом. Учасники відкритого іспиту, які не є членами комісії, не можуть ставити запитання дипломнику або брати участь у дебатах у закритій частині, під час якої оцінюється іспит.
Під час дипломного іспиту студент у присутності інших членів комісії: робить презентацію свого дослідження; відповідає на запитання, поставлене промоутером; відповідає на питання, поставлене рецензентом.
У випадку об'єднаних магістерських програм, а також програм першого та другого рівня, комісія формулює три окремі оцінювані питання:
1) Питання I, пов'язане з темою дипломної роботи, формулюється рецензентом дипломної роботи (у рамках оцінювання комісія бере до уваги підготовку та презентацію дипломної роботи та детальне пояснення дипломника за темою дипломної роботи);
2) питання II, пов'язане з темою дипломної роботи, сформульоване в контексті проблематики досліджуваної спеціалізації, формулюється керівником дипломної роботи;
3) питання III, пов'язане з темою дипломної роботи, формулюється в контексті проблематики досліджуваної спеціальності рецензентом дипломної роботи.
Презентація дипломної роботи повинна містити мету дипломної роботи, основні тези, обсяг проведеного аналізу, висновки. Презентація має бути підготовлена в PowerPoint або інших подібних програмах.
Передумовою для отримання позитивної оцінки на дипломному іспиті є отримання позитивних оцінок з окремих частин дипломного іспиту.
Деканат відповідає за технічну підготовку дипломного іспиту (включаючи необхідні посібники та аудіовізуальні засоби).
Екзаменаційна комісія зобов'язана скласти протокол дипломного іспиту відповідно до зразка, що діє в конкретному університеті.
Результат навчання розраховується з точністю до двох знаків після коми і є сумою середньої оцінки за навчання, оцінки за дипломну роботу та оцінки за дипломний іспит у наступних пропорціях.
Випуск відбувається після складання дипломного іспиту з принаймні задовільним результатом. Випускник отримує диплом про вищу освіту та звання:

 • ступінь бакалавра – у випадку професійного бакалаврату;
 • інженер – у випадку професійної інженерної освіти першого циклу;
 • ступінь магістра – у випадку єдиного магістерського навчання та навчання другого циклу;
 • магістр інженерії – у разі навчання на другому циклі, коли навчальна програма реалізує результати навчання, що ведуть до досягнення інженерних компетентностей, відповідно до рекомендацій Національної рамки кваліфікацій вищої освіти.

Якщо студент отримав незадовільну оцінку на дипломному іспиті або не з'явився на іспит у призначений день без поважних причин, декан призначає повторний іспит як остаточну дату. Повторний іспит може відбутися не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через три місяці після дати першого іспиту. У разі нездачі дипломного іспиту на другу дату, декан приймає рішення про виключення зі списку студентів.
Документація щодо захисту диплому передається до деканату. Після дипломного іспиту студент отримує сертифікат, який підтверджує, що він склав дипломний іспит з позитивною оцінкою. Сертифікат обмінюється на диплом.
Дипломні роботи архівуються як у паперовому вигляді (в особовій справі випускника), так і в електронному вигляді – на компакт-диску, що додається до дипломної роботи, а також дипломні роботи збираються в електронній базі даних дипломних робіт університету.


Вартість наших послуг

 

Вчена сова
Сова-фахівець
Дипломована сова